Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie zaprasza na XXVIII Wystawę Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w dniach - 4 do 6 lipca 2014 r. w Sitnie.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - wodr.konskowola.pl - Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KońskowoliŹródło informacji i wykorzystane materiały - wodr.konskowola.pl - Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli


Program XXV Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych

8 lipca - piątek
10 00 - Ocena gołębi i drobiu ozdobnego
9 lipca – sobota
09 00 - Ocena pozostałych gatunków zwierząt
Konferencje :
10 00 - Uwarunkowania realizacji programu Urzędu Marszałkowskiego „LUBELSKA WOŁOWINA”
10 00 - Pasze stosowane w Żywieniu pszczół - dr Piotr Semkiw Oddział Pszczelnictwa Puławy
13 00 - Energia odnawialna szansą rozwoju obszarów wiejskich. Biogazownie w gospodarstwach rolnych.
15 00 - 85-lecie prac hodowlanych w populacji świń gołębskich – puławskich.
15 00 - Przedstawienie zasad oceny fenotypu królików oraz dobór i selekcja pod kątem wystaw. Zastosowanie preparatów ziołowych w hodowli królików
19 00 - wręczenie dyplomów hodowcom
10 lipca - niedziela
09 00 - Msza św. przed pałacem
10 30 - Powitanie gości, wystąpienia okolicznościowe, odznaczenia
11 30 - Podsumowanie konkursu Agroliga
11 45 - Prezentacja nagrodzonych zwierząt
11 30 - Olimpiada wiedzy o rolnictwie i BHP
14 00 - Wyniki konkursów
W programie również : porady specjalistyczne, prezentacja firm, konkursy, pokazy, kiermasz pszczelarski, występy zespołów


Źródło materiałów i wykorzystane materiały - wodr.konskowola.pl - Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w KońskowoliŹródło informacji i wykorzystane materiały - wodr.konskowola.pl - Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

 


Już po raz 27 w dniach 5-7 lipiec odbędzie się w Sitnie k. Zamościa Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych - Zapraszamy ...


Źródło informacji i wykorzystane materiały - wodr.konskowola.pl - Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli


Lubel­ski Ośro­dek Doradz­twa Rol­ni­czego w Koń­sko­woli, przy współ­pracy z Ośrod­kiem Szkoleniowo-Wystawienniczym w Sit­nie, wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom pro­du­cen­tów roślin i krze­wów ozdob­nych, orga­ni­zuje I Kier­masz Kwia­tów i Krze­wów, który odbę­dzie się w dniu 29 kwiet­nia br. (nie­dziela) w godzi­nach 10.00 – 16.00 na tere­nach wysta­wo­wych w Sit­nie. Udział w impre­zie jest bez­płatny. Ze swej strony Ośro­dek Szkoleniowo-Wystawienniczy w Sit­nie ofe­ruje:
– miej­sca wysta­wowe na otwar­tej prze­strzeni i w wia­cie,
– roz­pro­pa­go­wa­nie imprezy w terenie.

Pro­simy o zgło­sze­nia tele­fo­niczne z okre­śle­niem zama­wia­nej powierzchni wysta­wo­wej pod­czas Kier­ma­szu do dnia 14 kwiet­nia br. (sobota) na nastę­pu­jące numery tele­fo­nów: 605 833 163 – Anna Bro­da­czew­ska, 695 401 481 – Mał­go­rzata Tur, lub na adres mail: info.odrsitno@poczta.fm

W impre­zie wezmą udział pro­du­cenci kwia­tów, roślin ozdob­nych i krze­wów z terenu całego kraju, ofe­ru­jąc bogaty asor­ty­ment i nowości.

Jest to pierw­sza tego typu impreza orga­ni­zo­wana przez Ośro­dek w Sit­nie, zatem ser­decz­nie zapra­szamy do współpracy !


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość


Zespół Doradz­twa Rol­ni­czego w Zamo­ściu z sie­dzibą w Sit­nie zapra­sza na II Kier­masz Kwia­tów i Krze­wów, który odbę­dzie się 28 kwiet­nia 2013 r. w Sit­nie. Roz­po­czę­cie o godz. 9:00.
Szcze­gó­łowe infor­ma­cje można uzy­skać pod nume­rami tele­fo­nów: 605 833 163 oraz 695 401 481.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość


Zapraszamy zainteresowanych, którzy z jakichś powodów nie mieli okazji oglądać tegorocznej wystawy w Sitnie do obejrzenia zdjęć w naszej galerii - zdjęcia można pooglądać pod tym odnośnikiem - XXIII Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych - Sitno 2009.

 

 


Sitno

%PM, %30 %490 %2008 %12:%Sie
 
1. Położenie
 
Podstawowe informacje i położenie geograficzne : wieś w powiecie Zamość, siedziba gminy, województwo lubelskie.

2. Historia

Herb SitnaOsada Sitno ciągnie się na przestrzeni sześciu kilometrów na północ od szosy łączącej Zamość z Hrubieszowem. Wieś swój początek musiała wziąć przed 1420 rokiem ponieważ jej nazwa wskazuje na starszeństwo wobec sąsiedniego Sitańca, pierwszy raz wzmiankowanego właśnie w tym roku. W 1420 roku właścicielem Sitna wymieniany był Wjciech Sitański, pierwszy sędzia ziemski chełmski. W 1464 roku Sitno wraz z Wolą Sicieńską przeszły do Jakuba Snopkowskiego jako posag jego żony, a wnuczki Wojciecha. W 1488 do syna Snopkowskiego również Jakuba. W 1677 roku od Stanisława Antoniego Fredry kupił te ziemie Krzysztof Malczewski, którego potomkowie władali wsią aż do XX stulecia. Według spisu z 1827 roku wieś liczyła 104 domy i 824 mieszkańców. Spis z roku 1921- wykazywał w gminie Nowa Osada 142 domy oraz 1005 mieszkańców. W latach dwudziestych ubiegłego wieku ówczesny właściciel Sitna Kornel Malczewski wybudował tu pałac i założył piękny, obszerny park o powierzchni 4,5 hektara, które zachowały się do dnia dzisiejszego doskonałym stanie. Był to okres szybkiego i dynamicznego rozwoju majątku ziemskiego, a zarazem Sitna. Zapewne dzięki znacznym dochodom jakie zapewniał majątek, obok pałacu powstały wówczas rządcówka, gorzelnia, budynki gospodarcze z ujeżdżalnią koni, młyn wodny i otoczony solidnym murem, wspaniały ogród. W ten sposób wcześniejsza stara drewniana zabudowa zastąpiona została nową, murowaną. Świetność majątku ziemskiego w Sitnie trwała do początków XX stulecia , kiedy to pod rządami ostatniego z rodziny Malczewskich właściciela, majątek zaczął podupadać, aby jako zastaw zaciągniętych i nie spłaconych kredytów i pożyczek bankowych, stać się przedmiotem licytacji, w której wyniku, nabył go Witold Święcicki w 1913 roku . Wybuch I wojny światowej udaremnił niestety próby uratowania majątku, a w czasie trwania wojny Witold Święcicki stracił gorzelnię, cały dobytek żony, środki transportu oraz zbiory z lat wojennych i w efekcie zmuszony został do stopniowej parcelacji majątku. Pozostałe z niego pałac, park, ośrodek gospodarczy i ponad 58 hektarów ziemi kupił w 1923 roku Sejmik Zamojski, zamierzając zorganizować tutaj szkołę rolniczą. Dynamiczny rozwój zamojszczyzny przypadający na początek XX wieku, a charakteryzujący się szybkim rozwojem przestrzennym uprzemysłowieniem (powstał przemysł drzewny, tartaczny, stolarski, fabryka narzędzi rolniczych), rozwojem kolei, budowa linii kolejowej Rejowiec – Bełżec, zahamował w brutalny sposób wybuch II wojny światowej. W czasie tej wojny losy Sitna związane były nierozerwalnie z tragicznymi losami całej zamojszczyzny. To właśnie przez ten obszar kraju już we wrześniu 1939 roku przeszedł istny „ teren wojenny” polskich i niemieckich wojsk , a mianowicie front północny w składzie Armii „ Modlin”, „ Prusy”, Zgrupowanie Kawalerii generała Andersa „Lublin” i „Kraków” . Po zakończeniu działań wojennych na tym terenie, na zamojszczyźnie w ramach realizacji tak zwanego Generalnego Panu Wschodniego w listopadzie 1942 roku rozpoczęły się masowe pacyfikacje wsi oraz wysiedlanie ludności polskiej. Akcja ta miała objąć aż 140000 osób zamieszkujących powiaty: zamojski, biłgorajski, hrubieszowski i dotyczyła 700 osad położonych na tym terenie . Wysiedlonych z tych terenów deportowano do pracy w Rzeszy lub do obozów koncentracyjnych. Szczególnym bestialstwem hitlerowców było odbieranie rodzicom dzieci i wywożenie w głąb Rzeszy w celach germanizacyjnych. Do dnia dzisiejszego „dzieci zamojszczyzny” są synonimem okrucieństwa i tragedii związanej z eksterminacyjną polityką hitlerowskich Niemiec wobec ludności zamojszcyzny. Losy ogromnej liczby wsi zamojskich podzieliło również Sitno. 19 maja 1942 roku dokonano pacyfikacji na terenie parafii Horyszów Polski. Zabito w sumie 47 osób, 100 osób w tym i proboszcz parafii uwięziono i umieszczono w obozach przejściowych w Zamościu i Trawnikach skąd następnie przewieziono do obozu koncentracyjnego na Majdanku. W kolejnej pacyfikacji Sitna dokonanej 9 października 1942 roku zabito 9 mieszkańców wsi. Wreszcie w grudniu 1942 roku wieś Sitno została przez hitlerowców wysiedlona . Celem akcji wysiedleńczej było stworzenie w tym miejscu łańcuch osad niemieckich, które miały oddzielić ziemie etnicznie polskie od okupacyjnych terenów wschodnich. W wysiedlonych wsiach zasiedlano Niemców i Ukraińców z terenów podbitych, którzy współpracowali z okupantem. Wysiedleńcza, eksterminacyjna akcja okupantów spotkała się z silnym oporem miejscowej ludności. Na terenie zamojszczyzny rozwinęła się partyzantka i znaczący ruch oporu. Inspektorat Zamojski AK obejmował obwody: biłgorajski, tomaszowski, hrubieszowski i zamojski. W skład obwodu zamojskiego wchodził między innymi rejon Sitno, noszący kryptonim „Stokrotka” . Działania partyzanckie w tym rejonie stanowiły liczący się element walki przeciwko okupantowi. Zamojszczyzna w czasie II wojny światowej była miejscem skrajnej i nieludzkiej eksterminacji ludności polskiej i innych narodowości. Dziś zamojszczyzna jest powszechnie znanym i podziwianym ośrodkiem turystyki, dzięki wspaniałym zabytkom i pamiątkom historycznym. Zabytki architektury zaliczane są do zabytków o najwyższej wartości artystyczno – historycznej w skali światowej, zaś zbudowane od podstaw w 1580 roku przez Jana Zamoyskiego, miasto – twierdza jest unikalnym w skali swiatowej przykładem architektury renesansowej.
 
3. Godne polecenia - zabytki, imprezy, atrakcje

Sitno Sitno Sitno

- Zespół Pałacowo Parkowy - Zlokalizowany w zachodniej części wsi obejmuje powierzchnię około 15 hektarów. Zespół składa się z obiektów powiązanych ze sobą funkcjonalnie i przestrzennie, zgrupowanych w dwóch częściach: rezydencjonalnej z pałacem i otaczającym go parkiem oraz gospodarczej. Cały zespół pałacowo parkowy został wpisany do rejestru zabytków w 1981 roku. Pałac o powierzchni 850m2 zlokalizowany jest w centralnej części zespołu rezydencjonalnego w otoczeniu rozległego parku. Frontem zwrócony jest na wschód, skąd prowadzi do niego podjazd i aleja lipowa. Obiekt powstał pod koniec XIX wieku. Początkowo był to dwór drewniany, niejednokrotnie niszczony w czasie walk toczonych w obrębie pobliskiej twierdzy zamojskiej, został przez ówczesnych właścicieli rozebrany a na jego miejsce powstał nowy murowany pałac istniejący do dzisiaj. Po raz pierwszy remontowany był w 1919 roku po zniszczeniach I wojny światowej. Remont ogólny pałacu po zniszczeniach II wojny światowej został przeprowadzony 1946 roku, zaś w latach 1976 – 1979 wykonano remont generalny z wymianą stropów, schodów, podłóg i instalacji. W części gospodarczej na uwagę zasługują „perełki” dziewiętnastowiecznej architektury murowanej zabudowy folwarcznej majątku, którymi są: spichlerz, obora i stodoła.

- Cmentarz prawosławny, dawniej greckokatolicki, w Sitnie, nieczynny, z I poł. w. XIX, w kształcie czworoboku o pow. 0,4 ha. Istniał przy cerkwi greckokatolickiej, następnie prawosławnej w Sitnie, rozebranej ok. r. 1938.

- Cmentarz z I wojny światowej, na wschodnim krańcu wsi, założony w r. 1915, w kształcie prostokąta o pow. 0,02 ha, pochowanych jest tu 100 żołnierzy armii niemieckiej, ogrodzony metalowymi przęsłami, przy metalowych słupach.

- Stała Wystawa Dziejów Oświaty i Postępu Rolniczego (przy Ośrodku Doradztwa Rolniczego)

- Wystawy Rolnicze - Sitno słynie z ogólnopolskich wystaw rolniczych.


4. Sitno w internecie

-
www.gmina.sitno.pl
- www.odrsitno.er.pl

5. Galeria zdjęć z Sitna

-
Sitno - galeria zdjęć

6. Położenie Sitna


 
7. Źródła opisów i wykorzystane materiały
 
Zdjęcia wykorzystane w opisie miejscowości są własnością naszego serwisu, informacje odnośnie ich ewentualnego wykorzystania znajdą Państwo - tutaj.
Dział : Miejscowości

Reklama

Pogoda w Zamościu

Przewaga chmur

1°C

Zamość

Przewaga chmur

Wilgotność: 58%

Wiatr: 11.27 km/h

Google Translate

Bulgarian Croatian Czech English French German Hebrew Hungarian Italian Japanese Lithuanian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian

Strefa usług

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd