Dożynki Gminne w Sitańcu k. Zamościa

%AM, %02 %233 %2008 %06:%Wrz

Doroczne dożynki w Gminie Zamość odbędą się w Sitańcu na boisku przy lesie Borek 7 września 2008r. Starostami tegorocznego święta plonów są: Janina Siemko z Kolonii Sitaniec oraz Jacek Adamczuk z Sitańca Wolicy.

O godz. 9.45 nastąpi formowanie Korowodu Dożynkowego, a o godz. 10.00 Korowód przejdzie na plac dożynkowy rozpoczynając tym samym uroczystość. O godz. 10.40 uczestników dożynek powita Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość, następnie odbędzie się wręczenie odznaczeń dla zasłużonych rolników i samorządowców. O godz. 11.15 zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta Dziękczynna za zbiory i w intencji polskiej wsi.

O godz. 13.00 wystąpi Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Białowoli, a o godz. 13.30 Zespół Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”. Kolejnym punktem programu będzie „Dożynkowy Koncert” w wykonaniu gminnych zespołów śpiewaczych: „Białowolanek” z Białowoli, „Echo Lipska” z Lipska, „Roztoczanek” z Wólki Wieprzeckiej. O godz. 14.45 zaprezentuje się zespół „Camerata – Belfer” z Sitańca, a po nim wystąpią panie z zespołu śpiewaczego „Wesołe Gosposie” z Kolonii Sitaniec – finalistki Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

Następnie zostanie rozstrzygnięty konkurs na „Najdłuższy warkocz” dla posiadaczy najdłuższych włosów splecionych w warkocz. Gwiazdą Dożynek będzie  Zakopiański Zespół Krywań, który wystąpi o godz. 16.10. O godz. 17.20 – rozstrzygnięte zostaną gminne konkursy: „Prezentacja sołectw” i „Wieniec Dożynkowy”.

            O godz. 17.50 wystąpi zespół śpiewaczy „Sitanianki” z Sitańca, a spotkanie zakończy się zabawą ludową z zespołem „Master-Fox”.

            Podczas Dożynek nie zabraknie licznych imprez towarzyszących. Od godz. 14.00 odbywać się będą konkursy dla dzieci: rzut ziemniakiem do celu, rzut lotką, kręcenie hula hop, najdłuższy warkocz w kategorii dzieci i dorosłych. Swoje obrazy zaprezentuje artysta plastyk Robert Gomułka z Wysokiego. Dodatkowe atrakcje to także: pokaz kowalstwa artystycznego, pokazy garncarstwa, pokazy wikliniarstwa, malowanie twarzy, wystawy sprzętu rolniczego, dmuchane zamki oraz prezentacja stoisk wystawców z regionu.

            Konkurs „Prezentacja sołectw” odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Zamość.
W konkursie wezmą udział sołectwa Gminy Zamość, które spełnią następujące kryteria: przygotują wieniec dożynkowy i zaprezentują go podczas Dożynek, przygotują i zaprezentują chleb dożynkowy, wezmą udział w korowodzie dożynkowym (delegacja sołectwa), przygotują stoisko promujące sołectwo, przygotują potrawę związaną z prezentowaną miejscowością. Specjalnie powołana komisja konkursowa i publiczność ocenią  prezentację sołectw.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - Urząd Gminy Zamość 


Sreberka z Sitańca

%PM, %07 %867 %2014 %20:%Mar

W dniu 1 marca br. w Zespole Szkól nr 5 w Zamościu odbyły się finały rozgrywek Zamojskiej Ligi LZS w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Kobiet.  Prowadzące po rundzie zasadniczej w grupie dziewcząt, siatkarki z klubu UKS Azymut Gmina Zamość, po rozegraniu meczów finałowych ostatecznie zajęły miejsce drugie a na  miejscu szóstym uplasowała się reprezentacja gimnazjalistek z Zespołu Szkół w Płoskiem.
Skład drużyny UKS Azymut: Klaudia Frączek, Julia Czochrowska, Weronika Welhan, Julia Hereta, Karolina Czuj, Kinga Segieda, Ola Filipczuk, Wiktoria Delmanowicz, Adriana Knapik, Ramona Żołyniak, opiekunowie: Mariusz Bernard, Piotr Chabros.
W rozgrywkach ligi kobiet Gminę Zamość reprezentowała drużyna UKS Zenit Żdanów, która ostatecznie zajęła miejsce VIII. W lidze mężczyzn z terenu naszej gminy uczestniczyły drużyny: Amatorów STS Gryf Gmina Zamość – miejsce XII, Niepubliczne Gimnazjum w Zawadzie – miejsce XIII i UKS Azymut Gmina Zamość- miejsce XIV. Mecze finałowe ligi mężczyzn zostały rozegrane w dniu 2 marca.  Podczas uroczystego podsumowania drużyny za miejsca I-III otrzymały medale  a za miejsca I-VI puchary. Mecze ligi rozgrywano od listopada 2013 roku do marca 2014 roku.  Organizatorem rozgrywek było Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu.

Więcej informacji pod - tym odnośnikiem.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość

Dział : Sport

Osiem mło­dzie­żo­wych dru­żyn pił­kar­skich rywa­li­zo­wało w Tur­nieju o Puchar Pre­zesa STS Gryf Gmina Zamość. Wśród dru­żyn chłop­ców naj­lepsi oka­zali się zawod­nicy ze Szkoły Pod­sta­wo­wej w Kali­no­wi­cach. Nato­miast grupę żeńską wygrały dziew­częta z zespołu Gau­dium Zamość. Zawody roze­grano we wto­rek, 8 paź­dzier­nika w hali Zespołu Szkół w Sitańcu.

Do tur­nie­jo­wej rywa­li­za­cji sta­nęły dru­żyny pił­kar­skie klas III i młod­szych, szkół pod­sta­wo­wych, dziew­cząt oraz chłop­ców. W gru­pie chło­pię­cej rywa­li­zo­wały cztery szkoły: Sita­niec, Zawada, Żdanów i Kali­no­wice. Nato­miast w kate­go­rii dziew­cząt o tro­feum wal­czyły dru­żyny: Gau­dium Zamość, Kali­no­wice i Zawada. Wszyst­kie mecze były roz­gry­wane w wymia­rze cza­so­wym, raz 10 minut.
Na otwar­cie tur­nieju zmie­rzyły ze sobą szkoły Sitańca i Żdanowa. Lep­sza oka­zała się dru­żyna ze Żdanowa, która poko­nała swo­ich rówie­śni­ków 2:1. W dru­gim meczu Kali­no­wice ograły Zawadę 3:0 po hat-tricku Mate­usza Sera­fina. Następ­nie na par­kie­cie hali w Sitańcu poja­wiły się zespoły dziew­cząt, Gau­dium i Sitańca. Mecz zakoń­czył się remi­sem 1:1 i pomimo dogrywki nie udało się wyło­nić zwy­cięzcy spo­tka­nia. Rywa­li­za­cję roz­strzy­gnęły dopiero  „jede­nastki”, które lepiej wyko­ny­wały pod­opieczne Pio­tra Cha­brosa, poko­nu­jąc Gau­dium 2:3.
W trze­cim spo­tka­niu w gru­pie chłop­ców, gospo­darz zawo­dów, dru­żyna Sitańca zwy­cię­żyła Zawadę 1:0. Bramkę na wagę trzech punk­tów zdo­był Rafał Pie­czy­ko­lan. W kolej­nym meczu chłop­ców naprze­ciw sie­bie sta­nęły zespoły Żdanowa i Kali­no­wic. Pod­opieczni Krzysz­tofa Głu­chow­skiego pew­nie poko­nali swo­ich rówie­śni­ków 3:1. Ozdobą meczu była bramka Macieja Zie­lonki, który strza­łem z wła­snej połowy poko­nał bram­ka­rza dru­żyny ze Żdanowa. W pią­tym spo­tka­niu całego tur­nieju, a w dru­gim w gru­pie dziew­czyn, ekipa Sitańca zre­mi­so­wał z Zawadą 1:1. Mecz roz­strzy­gnęły dopiero rzuty karne, które lepiej strze­lały zawod­niczki gospo­da­rzy, które zwy­cię­żyły 2:1.
W kolej­nych meczach chłop­ców Zawada ule­gła szkole ze Żdanowa 0:3, a Kali­no­wice poko­nały Sita­niec 4:1. W ostat­niej grze tur­nieju, Gau­dium Zamość wygrało z  Zawadą 2:0, po bram­kach Oli DubasAgnieszki Iwan.
Tur­nieju zakoń­czyło wrę­cze­nie pucha­rów za zajęte miej­sca oraz wyróż­nień indy­wi­du­al­nych dla naj­lep­szych zawod­ni­ków. W kate­go­rii chłop­ców Kró­lem Strzel­ców został Mate­usz Sera­fin z Kali­no­wic – zdo­bywca pię­ciu goli. Nato­miast na naj­lep­szego bram­ka­rza zawo­dów wybrano Mak­sy­mi­lian Pęk ze szkoły w Żdano­wie.
Wśród dziew­cząt do wyło­nie­nia Króla Strzel­ców potrzebna była dogrywka, ponie­waż obie zawod­niczki Gau­dium miały na swoim kon­cie po tyle samo tra­fień. Osta­tecz­nie naj­sku­tecz­niej­szą „łowczy­nią bra­mek” tur­nieju została Ola Dubas, a naj­lep­szą bram­karką  Nata­lia Cisło z Sitańca.

Wyniki oraz galerię zdjęć można znaleźć pod - tym odnośnikiem.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość

Dział : Sport

Sitaniec

%PM, %30 %489 %2008 %12:%Sie
 
1. Położenie
 
Podstawowe informacje i położenie geograficzne : wieś, siedziba gminy w powiecie Zamość, województwo lubelskie.

2. Historia

Pierwsza wzmianką o wsi pochodzi z 1402 r., z aktu rozgraniczenia z Chomęciskami. Jej właścicielem był Wojciech "de Sythenec" Sitański, sędzia ziemski chełmski. Sitaniec (obecnie k. Zamościa) należał do większych wsi, o czym świadczyć może przekazanie przez Wojciecha synowi 20 łanów ziemi (ok. 320 ha). W 1434 r., z inicjatywy Wojciecha Sitańskiego, wzniesiono drewniany kościół. Sitańscy byli właścicielami wsi do 1583/84 r. Wówczas Stanisława i Marek Ściborowie - Sitańscy sprzedali swoje włości kanclerzowi Janowi Zamoyskiemu. W 1589 r. Zamoyski włączył Sitaniec do ordynacji i uczynił ośrodkiem rozległego klucza dóbr. W połowie XVII wieku wieś została zniszczona przez oblegające zamojską twierdzę wojska szwedzkie, w tym zniszczeniu uległ drewniany kościół, który odbudowano dopiero w latach 1698 -1699-Dawną świetność odzyskał Sitaniec w II połowie XVIII wieku. Tutaj, mieściła się parafia rzymskokatolicka, obejmująca wiele okolicznych wsi. W 1880 roku wyróżniano wieś główną, folwark i kolonię, założoną w latach 1785-1800, przez ordynata Andrzeja Zamoyskiego. Osadził on w kolonii 16 rodzin niemieckich. Kolejny spis z 1921 roku. informuje o 166 domach i 1147 mieszkańcach, w zdecydowanej większości Polakach, Żydów było 24, a Ukraińców 53. Przed I wojną światową działała w Sitańcu szkoła dla ludności prawosławnej. W latach 1907-12 na miejscu starego cmentarza wybudowano murowany kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja. Cmentarz zaś przeniesiono 400 metrów w stronę Zamościa. Najgorsze czasy dla mieszkańców Sitańca to II wojna światowa. Podczas okupacji, w tzw. Lasku Sitanieckim, Niemcy dokonywali egzekucji mieszkańców okolicznych wiosek. Po wojnie, wzniesiono w tym miejscu pomnik "Ku pamięci pomordowanych w okresie okupacji 1941-1944". 6 grudnia 1942 r. Sitaniec został wysiedlony. Część mieszkańców ocalił Zygmunt Zipser, z pochodzenia Niemiec, właściciel fabryki mebli. Uratował on swoich pracowników wraz z rodzinami. Pozostałą ludność umieszczono w obozie przejściowym w Zamościu. Około 370 osób wywieziono do Oświęcimia. Wróciło stamtąd - według relacji - 6 osób. Dla uczczenia poległych i pomordowanych, po wojnie wmurowano w miejscowym kościele pamiątkową tablicę: "Żołnierzom AK, BCh, WiN z Sitańca i okolic, poległym w walkach z okupantem oraz zamordowanym przez UB i NKWD w latach 1939-1956". Miejscem oddawania hołdu jest również pomnik, poświęcony poległym strażakom z OSP w Sitańcu. W Sitańcu można zobaczyć rokokową dzwonnicę, domy mieszkalne z przełomu XIX i XX w., a na cmentarzu ciekawy grobowiec rodzinny Malczewskich oraz rzeźby nagrobne.

Tekst przygotowany został przez Tomasza Tchórzewskiego z Sitańca i opublikowany w "Tygodniku Zamojskim" w cyklu "Małe ojczyzny".

3. Godne polecenia - zabytki, imprezy, atrakcje

Sitaniec Sitaniec Sitaniec

 
- Kościół pw. św. Bartłomieja Ap., z lat: 1907-13 fund. przez Maurycego Zamoyskiego
- Dzwonnica murowana 1741 - 1742

4. Sitaniec w internecie

-
www.sitaniec.pl
- www.wajszczuk.v.pl/gniazda/polski/sitaniec.htm

5. Galeria zdjęć z Sitańca

-
Sitaniec - galeria zdjęć

6. Położenie Sitańca7. Źródła opisów i wykorzystane materiały


Zdjęcia wykorzystane w opisie miejscowości są własnością naszego serwisu, informacje odnośnie ich ewentualnego wykorzystania znajdą Państwo - tutaj.
Dział : Miejscowości

Reklama

Pogoda w Zamościu

Przewaga chmur

1°C

Zamość

Przewaga chmur

Wilgotność: 58%

Wiatr: 11.27 km/h

Google Translate

Bulgarian Croatian Czech English French German Hebrew Hungarian Italian Japanese Lithuanian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian

Strefa usług

Our website is protected by DMC Firewall!