Festyn odbę­dzie się 29 lipca 2012 r., na boisku śródle­śnym w Mokrem. Roz­pocz­nie się o godzi­nie 14:00. Naj­pierw rodzinną publicz­ność będą bawili arty­ści z grupy Duo Fix w pro­gra­mie dla naj­młod­szych pt. „Przy­gody Pędzi­wia­tra”. O 15:30 nastąpi ofi­cjalne otwar­cie festynu oraz roz­strzy­gnię­cie kolej­nej edy­cji gmin­nego kon­kursu „Sołec­twa na wido­kówkę”.
Tego­roczna edy­cja kon­kursu została ogło­szona w maju br. Do 1 czerwca chętni wła­ści­ciele pose­sji, zagród wiej­skich i ogród­ków mogli zgła­szać swój udział w kon­kur­sie. Po tym ter­mi­nie jury odwie­dzało zgło­szone pose­sje i doko­ny­wało oceny w poszcze­gól­nych kate­go­riach: kate­go­ria I – Este­tyczne zago­spo­da­ro­wa­nie zagrody wiej­skiej, kate­go­ria II – Naj­pięk­niej­sza pose­sja, kate­go­ria III – Tra­dy­cyjny, wiej­ski ogró­dek. W tym roku do kon­kursu zgło­szono 34 obiekty. Ofi­cjalne ogło­sze­nie wyni­ków nastąpi wła­śnie pod­czas festynu „Dzień Susła”.

Tra­dy­cja orga­ni­za­cji kon­kursu w Gmi­nie Zamość sięga 2011 roku. Kon­kurs od 2006 roku jest formą kon­ty­nu­acji i roz­sze­rze­niem gmin­nego kon­kursu na „Naj­pięk­niej­szy Ogró­dek”, orga­ni­zo­wa­nego w latach 2001–2005.

O 15:50 z waka­cyj­nym kon­cer­tem wystąpi Mło­dzie­żowa Orkie­stra Dęta OSP Bia­ło­wola, a po niej do wspól­nej zabawy zaprosi Kapela Podwór­kowa „STAH”.

O 17:30 wyko­nawcy Came­rata Bel­fer i Trio Rodzinne Bada­cho­wie wystą­pią w pro­gra­mie „Głos mojej ziemi – pio­senki Ryszarda Badacha”.

Na wie­czór z zespo­łem „Gdzie dia­beł nie może …” zapra­szają trzy młode woka­listki. Zapew­niają wspa­niałą zabawę dla publicz­no­ści w każ­dym wieku. Zapre­zen­tują pro­gram pod nazwą „KOLOROWY”. Będzie skła­dał się od z trzech modu­łów arty­stycz­nych. Każda część utrzy­mana jest w innym nastroju (pierw­sza cygań­ska, druga fol­kowa, trze­cia roc­kowa). Dodat­kową atrak­cją występu jest prze­ista­cza­nie się woka­li­stek na sce­nie i spe­cjalne układy choreograficzne.

Festy­nowi będą towa­rzy­szyć też inne atrak­cje. Na boisku swój obóz histo­ryczny roz­bije Towa­rzy­stwo Sza­bli i Mie­cza, będzie można spo­tkać postać susła pereł­ko­wa­nego. Odbędą się kon­kursy m.in.: „Szu­ka­nie Susła”, „Hasło pro­mu­jące eko­lo­gię”, „Fraszka o przy­ro­dzie Gminy Zamość”, pla­styczne kon­kursy eko­lo­giczne dla dzieci.

Na dzieci będą cze­kać dmu­chane zamki i malo­wa­nie twa­rzy, na wszyst­kich sto­iska pro­mo­cyjne sto­wa­rzy­szeń dzia­ła­ją­cych na tere­nie Gminy Zamość i pokazy rękodzieła.

Tra­dy­cyj­nie pod­czas festynu Wójt Gminy Zamość Ryszard Gli­wiń­ski będzie przyj­mo­wał inte­re­san­tów we wszyst­kich gmin­nych spra­wach w godzi­nach od 16:00 do 18:00. Pan Wójt będzie ocze­ki­wał w domku pro­mo­cyj­nym Gminy Zamość.

O godzi­nie 20:00 nastąpi zakoń­cze­nie festynu.

Orga­ni­za­to­rami festynu są : Gmina Zamość  i sołec­two Mokre.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość


Termin : 10.12.2011 r. Miej­sce: trasa — tereny Gminy Zamość i Roz­to­cza, meta rajdu — Lip­sko Pole­sie.
Opis : Rajd pie­szy, w pro­gra­mie m.in. spo­tka­nie z Miko­ła­jem, kon­kursy i zabawy.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość


Szczegółowe informacje po - tym odnośnikiem.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość


Najlepsi szachiści

%PM, %07 %871 %2014 %20:%Mar

W dniu 1 marca br. w świetlicy wiejskiej sołectwa Skaraszów, odbyły się Mistrzostwa Gminy Zamość w Szachach pod Patronatem Wójta Gminy Zamość. Zawody, w których  udział wzięło 50 zawodników i zawodniczek,  przeprowadzone zostały systemem szwajcarskim, gdzie każdy z zawodników rozegrał siedem meczy w czasie 10 minut.
Wyniki gier w poszczególnych kategoriach wiekowych: dziewczęta klasa I-III: I miejsce – Kinga Szpinda, II miejsce -  Małgorzata Selech, III miejsce -  Weronika Jakubczyk; chłopcy klasa I-III: I miejsce – Kacper Gęśla, II miejsce – Gracjan Cybulski, III miejsce – Julian Malec, IV miejsce – Wiktor Kiełbiński, VI miejsce – Łukasz Kordulski; dziewczęta klasa IV-VI: I miejsce – Paulina Listopad, II miejsce – Wiktoria Pakuła; chłopcy klasa IV-VI: I miejsce – Sebastian Żarnowski, II miejsce – Mateusz Janowski, III miejsce – Jakub Klainrok, IV miejsce – Aron Pawlak, V miejsce – Adam Hamerski, VI miejsce – Sebastian Kawala; dziewczęta gimnazjum: I miejsce – Joanna Jarosz, II miejsce – Julia Pomarańska; chłopcy gimnazja: I miejsce Paweł Lewkowicz, II miejsce – Ton Ton Fu, III miejsce – Jan Siulkowski; seniorzy – I miejsce – Michał Łątkowski. Organizatorem zawodów ze środków budżetowych Gminy Zamość był Ośrodek Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość. Na kolejną edycję  Mistrzostw Gminy w Szachach zapraszamy ponownie do Skaraszowa 13 grudnia.

Krzysztof Czerwieniec

Więcej informacji pod - tym odnośnikiem.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość

Dział : Sport

Ter­min: 06.12.2011 r.
Miej­sce: Hala spor­towa w Pło­skiem.
Opis: Turniej halowej piłki nożnej dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych Gminy Zamość.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość

Dział : Sport

Ter­miny i miej­sca kolej­nych eta­pów :
– Jesienna Halówka, 29–30.10.2011 r., Hala Spor­towa w Sitańcu.
Opis : Tur­nieje pił­kar­skie dla trzech grup wie­ko­wych: rocz­nik 98, rocz­nik 95, senio­rzy (zawod­nicy od 17 roku życia).


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość

Dział : Sport

Ter­min: 12.11.2011 r.
Miej­sce: Hala spor­towa w Zawadzie.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość

 
Dział : Sport

X ter­min — 15.12.2012r., sala spor­towa przy ZS w Sitańcu

Pro­gram zawo­dów w każ­dym terminie9:30 — 9:50 — reje­stra­cja zawodników9:50 — 10:00 — spraw­dze­nie listy obecności10:00 — otwar­cie Mistrzostw, demon­stra­cja “Żywych Sza­chów” (jeżeli mistrzo­stwa odby­wają się na sali sportowej)ok. 13:30 — pod­su­mo­wa­nie Mistrzostw

II. ORGANIZATOR:
Orga­ni­za­to­rem mistrzostw jest Gmina Zamość przy współ­pracy Ośrodka Pro­mo­cji, Tury­styki i Sportu Gminy Zamość, Zespo­łów Szkół w: Pło­skiem, Żdano­wie, Wyso­kiem, Sitańcu, SP i Nie­pu­blicz­nego Gim­na­zjum w Zawa­dzie, Świe­tlicy środo­wi­sko­wej w Ska­ra­szo­wie, Rad Sołec­kich  i  Kół Gospo­dyń Wiej­skich Gminy Zamość.

III. UCZESTNICTWO:
W tur­nieju prawo startu mają miesz­kańcy Gminy Zamość w kategoriach: A) szkoły pod­sta­wowe klasy I-III (młodzicy)B) szkoły pod­sta­wowe klasy IVVI (junio­rzy młodsi)C) gim­na­zja­li­ści (juniorzy)D) doro­śli (senio­rzy)
Kla­sy­fi­ka­cja jest pro­wa­dzona oddziel­nie dla chłop­ców i dziewcząt.

IV. SYSTEM ROZGRYWEK  I CZAS GRY:
Sys­tem roz­gry­wek jest uza­leż­niony od ilo­ści zgło­szo­nych zawod­ni­ków w każ­dej kate­go­rii wiekowej.

V. NAGRODY:
Zwy­cięzcy  po zakoń­cze­niu cyklu tur­nie­jów (pod­su­mo­wa­nie na zakoń­cze­nie roku szkol­nego 2011/2012) otrzy­mają medale, puchary, dyplomy i upo­minki. A zwy­cięzcy poszcze­gól­nych mistrzostw otrzy­mują dyplomy w każ­dej kate­go­rii wiekowej.

VI. UWAGI:
A) Tur­niej zosta­nie prze­pro­wa­dzony zgod­nie z prze­pi­sami Pol­skiego Związku Sza­cho­wego.
B) W trak­cie Mistrzostw odby­wają się pokazy dla publicz­no­ści „Żywe Sza­chy”.
C) Zawod­nicy przy­jeż­dżają na koszt wła­sny.
D) Orga­ni­za­tor nie ubez­pie­cza zawod­ni­ków na czas zawo­dów.
E) Orga­ni­za­tor nie odpo­wiada za rze­czy pozo­sta­wione lub zagu­bione w szat­niach i miej­scu roz­gry­wek.
F) Orga­ni­za­tor zastrzega sobie zmiany i inter­pre­ta­cje regu­la­minu.
G) Zor­ga­ni­zo­wane grupy zawod­ni­ków (mini­mum 15 zawod­ni­ków), posia­da­jące opie­kuna mogą zgła­szać zapotrze-bowanie na  środek trans­portu naj­póź­niej na 7 dni przed zapla­no­wa­nym ter­mi­nem mistrzostw. Wnio­ski będą roz­pa­try­wane przez orga­ni­za­tora z uwzględ­nie­niem jego moż­li­wo­ści organizacyjnych.

Każdy zawod­nik musi posia­dać:
– Zgodę rodzi­ców (doty­czy nie­peł­no­let­nich)
– Doku­ment stwier­dza­jący toż­sa­mość
– Buty spor­towe na zmianę


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość

Dział : Sport

Regu­la­min mistrzostw :

I. TERMINMIEJSCE :

 • I  ter­min — 01.02.2012 r., świe­tlica wiej­ska w Skaraszowie
 • II ter­min — 06.02.2012 r., świe­tlica wiej­ska w Mokrem
 • III ter­min — 09.02.2012r., świe­tlica wiej­ska w Płoskiem
 • IV ter­min — 10.03.2012r., sala spor­towa przy SP w Zawadzie
 • V ter­min — 28.04.2012r., sala spor­towa przy ZS w Sitańcu
 • VI ter­min — 01.06.2012r., sala spor­towa przy ZS  w Żdanowie
 • VII ter­min –29.09.2012r., sala spor­towa przy ZS w Płoskiem
 • VIII ter­min — 20.10.2012r., sala spor­towa przy SP  w Zawadzie
 • IX ter­min — 03.11.2012r., sala spor­towa przy ZS w Wysokiem
 • X ter­min — 15.12.2012r., sala spor­towa przy ZS w Sitańcu

Pro­gram zawo­dów w każ­dym terminie9:30 — 9:50 — reje­stra­cja zawodników9:50 — 10:00 — spraw­dze­nie listy obecności10:00 — otwar­cie Mistrzostw, demon­stra­cja “Żywych Sza­chów” (jeżeli mistrzo­stwa odby­wają się na sali sportowej)ok. 13:30 — pod­su­mo­wa­nie Mistrzostw

II. ORGANIZATOR:
Orga­ni­za­to­rem mistrzostw jest Gmina Zamość przy współ­pracy Ośrodka Pro­mo­cji, Tury­styki i Sportu Gminy Zamość, Zespo­łów Szkół w: Pło­skiem, Żdano­wie, Wyso­kiem, Sitańcu, SP i Niepu-blicznego Gim­na­zjum w Zawa­dzie, Świe­tlicy środo­wi­sko­wej w Ska­ra­szo­wie, Rad Sołec­kich  i  Kół Gospo­dyń Wiej­skich Gminy Zamość.

III. UCZESTNICTWO:
W tur­nieju prawo startu mają miesz­kańcy Gminy Zamość w kategoriach: A) szkoły pod­sta­wowe klasy I-III (młodzicy)B) szkoły pod­sta­wowe klasy IVVI (junio­rzy młodsi)C) gim­na­zja­li­ści (juniorzy)D) doro­śli (senio­rzy)
Kla­sy­fi­ka­cja jest pro­wa­dzona oddziel­nie dla chłop­ców i dziewcząt.

IV. SYSTEM ROZGRYWEK  I CZAS GRY:
Sys­tem roz­gry­wek jest uza­leż­niony od ilo­ści zgło­szo­nych zawod­ni­ków w każ­dej kate­go­rii wiekowej.

V. NAGRODY:
Zwy­cięzcy  po zakoń­cze­niu cyklu tur­nie­jów (pod­su­mo­wa­nie na zakoń­cze­nie roku szkol­nego 2011/2012) otrzy­mają medale, puchary, dyplomy i upo­minki. A zwy­cięzcy poszcze­gól­nych mistrzostw otrzy­mują dyplomy w każ­dej kate­go­rii wiekowej.

VI. UWAGI:
A) Tur­niej zosta­nie prze­pro­wa­dzony zgod­nie z prze­pi­sami Pol­skiego Związku Sza­cho­wego.
B) W trak­cie Mistrzostw odby­wają się pokazy dla publicz­no­ści „Żywe Sza­chy”.
C) Zawod­nicy przy­jeż­dżają na koszt wła­sny.
D) Orga­ni­za­tor nie ubez­pie­cza zawod­ni­ków na czas zawo­dów.
E) Orga­ni­za­tor nie odpo­wiada za rze­czy pozo­sta­wione lub zagu­bione w szat­niach i miej­scu roz­gry­wek.
F) Orga­ni­za­tor zastrzega sobie zmiany i inter­pre­ta­cje regu­la­minu.
G) Zor­ga­ni­zo­wane grupy zawod­ni­ków (mini­mum 15 zawod­ni­ków), posia­da­jące opie­kuna mogą zgła­szać zapotrze-bowanie na  środek trans­portu naj­póź­niej na 7 dni przed zapla­no­wa­nym ter­mi­nem mistrzostw. Wnio­ski będą roz­pa­try­wane przez orga­ni­za­tora z uwzględ­nie­niem jego moż­li­wo­ści organizacyjnych.

Każdy zawod­nik musi posia­dać:
– Zgodę rodzi­ców (doty­czy nie­peł­no­let­nich)
– Doku­ment stwier­dza­jący toż­sa­mość
– Buty spor­towe na zmianę


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość

Dział : Sport

Mistrzo­stwa Gminy Zamość w Szachach

%AM, %09 %411 %2011 %10:%Paź

Naj­bliż­sze Mistrzo­stwa Gminy Zamość w Sza­chach odbędą się 22 paź­dzier­nika 2011 roku na sali spor­to­wej przy Zespole Szkół w Sitańcu oraz 29 paź­dzier­nika na sali spor­to­wej przy obiek­tach szkol­nych w Zawa­dzie. Patro­nat nad zawo­dami objął Wójt Gminy Zamość.

W tur­nieju mogą wziąć udział miesz­kańcy Gminy Zamość w kate­go­riach:
a) Szkoły pod­sta­wowe klasy I-III (mło­dzicy)
b) Szkoły pod­sta­wowe klasy IV-VI (junio­rzy młodsi)
c) Gim­na­zja (junio­rzy)
d) Doro­śli (seniorzy)Klasyfikacja jest pro­wa­dzona oddziel­nie dla chłop­ców i dziewcząt.

Pro­gram turniejów:

 • godz. 9.30 – 9.50 – reje­stra­cja uczestników
 • godz. 9.50 –10.00 – spraw­dze­nie listy obecności
 • godz. 10.00 – otwar­cie Mistrzostw, demon­stra­cja „Żywych Szachów”
 • godz. 13.30 – pod­su­mo­wa­nie Mistrzostw.

Orga­ni­za­to­rem Mistrzostw jest Gmina Zamość przy współ­pracy Ośrodka Pro­mo­cji, Tury­styki i Sportu Gminy Zamość oraz szkół Gminy Zamość, w któ­rych odby­wają się turnieje.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość

Dział : Sport

Strona 1 z 2

Reklama

Pogoda w Zamościu

Przewaga chmur

1°C

Zamość

Przewaga chmur

Wilgotność: 58%

Wiatr: 11.27 km/h

Google Translate

Bulgarian Croatian Czech English French German Hebrew Hungarian Italian Japanese Lithuanian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian

Strefa usług

DMC Firewall is a Joomla Security extension!