Dożynki Gminne w Sitańcu k. Zamościa

%AM, %02 %233 %2008 %06:%Wrz

Doroczne dożynki w Gminie Zamość odbędą się w Sitańcu na boisku przy lesie Borek 7 września 2008r. Starostami tegorocznego święta plonów są: Janina Siemko z Kolonii Sitaniec oraz Jacek Adamczuk z Sitańca Wolicy.

O godz. 9.45 nastąpi formowanie Korowodu Dożynkowego, a o godz. 10.00 Korowód przejdzie na plac dożynkowy rozpoczynając tym samym uroczystość. O godz. 10.40 uczestników dożynek powita Ryszard Gliwiński Wójt Gminy Zamość, następnie odbędzie się wręczenie odznaczeń dla zasłużonych rolników i samorządowców. O godz. 11.15 zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta Dziękczynna za zbiory i w intencji polskiej wsi.

O godz. 13.00 wystąpi Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Białowoli, a o godz. 13.30 Zespół Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna”. Kolejnym punktem programu będzie „Dożynkowy Koncert” w wykonaniu gminnych zespołów śpiewaczych: „Białowolanek” z Białowoli, „Echo Lipska” z Lipska, „Roztoczanek” z Wólki Wieprzeckiej. O godz. 14.45 zaprezentuje się zespół „Camerata – Belfer” z Sitańca, a po nim wystąpią panie z zespołu śpiewaczego „Wesołe Gosposie” z Kolonii Sitaniec – finalistki Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

Następnie zostanie rozstrzygnięty konkurs na „Najdłuższy warkocz” dla posiadaczy najdłuższych włosów splecionych w warkocz. Gwiazdą Dożynek będzie  Zakopiański Zespół Krywań, który wystąpi o godz. 16.10. O godz. 17.20 – rozstrzygnięte zostaną gminne konkursy: „Prezentacja sołectw” i „Wieniec Dożynkowy”.

            O godz. 17.50 wystąpi zespół śpiewaczy „Sitanianki” z Sitańca, a spotkanie zakończy się zabawą ludową z zespołem „Master-Fox”.

            Podczas Dożynek nie zabraknie licznych imprez towarzyszących. Od godz. 14.00 odbywać się będą konkursy dla dzieci: rzut ziemniakiem do celu, rzut lotką, kręcenie hula hop, najdłuższy warkocz w kategorii dzieci i dorosłych. Swoje obrazy zaprezentuje artysta plastyk Robert Gomułka z Wysokiego. Dodatkowe atrakcje to także: pokaz kowalstwa artystycznego, pokazy garncarstwa, pokazy wikliniarstwa, malowanie twarzy, wystawy sprzętu rolniczego, dmuchane zamki oraz prezentacja stoisk wystawców z regionu.

            Konkurs „Prezentacja sołectw” odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Zamość.
W konkursie wezmą udział sołectwa Gminy Zamość, które spełnią następujące kryteria: przygotują wieniec dożynkowy i zaprezentują go podczas Dożynek, przygotują i zaprezentują chleb dożynkowy, wezmą udział w korowodzie dożynkowym (delegacja sołectwa), przygotują stoisko promujące sołectwo, przygotują potrawę związaną z prezentowaną miejscowością. Specjalnie powołana komisja konkursowa i publiczność ocenią  prezentację sołectw.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - Urząd Gminy Zamość 


Sreberka z Sitańca

%PM, %07 %867 %2014 %20:%Mar

W dniu 1 marca br. w Zespole Szkól nr 5 w Zamościu odbyły się finały rozgrywek Zamojskiej Ligi LZS w Piłce Siatkowej Dziewcząt i Kobiet.  Prowadzące po rundzie zasadniczej w grupie dziewcząt, siatkarki z klubu UKS Azymut Gmina Zamość, po rozegraniu meczów finałowych ostatecznie zajęły miejsce drugie a na  miejscu szóstym uplasowała się reprezentacja gimnazjalistek z Zespołu Szkół w Płoskiem.
Skład drużyny UKS Azymut: Klaudia Frączek, Julia Czochrowska, Weronika Welhan, Julia Hereta, Karolina Czuj, Kinga Segieda, Ola Filipczuk, Wiktoria Delmanowicz, Adriana Knapik, Ramona Żołyniak, opiekunowie: Mariusz Bernard, Piotr Chabros.
W rozgrywkach ligi kobiet Gminę Zamość reprezentowała drużyna UKS Zenit Żdanów, która ostatecznie zajęła miejsce VIII. W lidze mężczyzn z terenu naszej gminy uczestniczyły drużyny: Amatorów STS Gryf Gmina Zamość – miejsce XII, Niepubliczne Gimnazjum w Zawadzie – miejsce XIII i UKS Azymut Gmina Zamość- miejsce XIV. Mecze finałowe ligi mężczyzn zostały rozegrane w dniu 2 marca.  Podczas uroczystego podsumowania drużyny za miejsca I-III otrzymały medale  a za miejsca I-VI puchary. Mecze ligi rozgrywano od listopada 2013 roku do marca 2014 roku.  Organizatorem rozgrywek było Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu.

Więcej informacji pod - tym odnośnikiem.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość

Dział : Sport

Osiem mło­dzie­żo­wych dru­żyn pił­kar­skich rywa­li­zo­wało w Tur­nieju o Puchar Pre­zesa STS Gryf Gmina Zamość. Wśród dru­żyn chłop­ców naj­lepsi oka­zali się zawod­nicy ze Szkoły Pod­sta­wo­wej w Kali­no­wi­cach. Nato­miast grupę żeńską wygrały dziew­częta z zespołu Gau­dium Zamość. Zawody roze­grano we wto­rek, 8 paź­dzier­nika w hali Zespołu Szkół w Sitańcu.

Do tur­nie­jo­wej rywa­li­za­cji sta­nęły dru­żyny pił­kar­skie klas III i młod­szych, szkół pod­sta­wo­wych, dziew­cząt oraz chłop­ców. W gru­pie chło­pię­cej rywa­li­zo­wały cztery szkoły: Sita­niec, Zawada, Żdanów i Kali­no­wice. Nato­miast w kate­go­rii dziew­cząt o tro­feum wal­czyły dru­żyny: Gau­dium Zamość, Kali­no­wice i Zawada. Wszyst­kie mecze były roz­gry­wane w wymia­rze cza­so­wym, raz 10 minut.
Na otwar­cie tur­nieju zmie­rzyły ze sobą szkoły Sitańca i Żdanowa. Lep­sza oka­zała się dru­żyna ze Żdanowa, która poko­nała swo­ich rówie­śni­ków 2:1. W dru­gim meczu Kali­no­wice ograły Zawadę 3:0 po hat-tricku Mate­usza Sera­fina. Następ­nie na par­kie­cie hali w Sitańcu poja­wiły się zespoły dziew­cząt, Gau­dium i Sitańca. Mecz zakoń­czył się remi­sem 1:1 i pomimo dogrywki nie udało się wyło­nić zwy­cięzcy spo­tka­nia. Rywa­li­za­cję roz­strzy­gnęły dopiero  „jede­nastki”, które lepiej wyko­ny­wały pod­opieczne Pio­tra Cha­brosa, poko­nu­jąc Gau­dium 2:3.
W trze­cim spo­tka­niu w gru­pie chłop­ców, gospo­darz zawo­dów, dru­żyna Sitańca zwy­cię­żyła Zawadę 1:0. Bramkę na wagę trzech punk­tów zdo­był Rafał Pie­czy­ko­lan. W kolej­nym meczu chłop­ców naprze­ciw sie­bie sta­nęły zespoły Żdanowa i Kali­no­wic. Pod­opieczni Krzysz­tofa Głu­chow­skiego pew­nie poko­nali swo­ich rówie­śni­ków 3:1. Ozdobą meczu była bramka Macieja Zie­lonki, który strza­łem z wła­snej połowy poko­nał bram­ka­rza dru­żyny ze Żdanowa. W pią­tym spo­tka­niu całego tur­nieju, a w dru­gim w gru­pie dziew­czyn, ekipa Sitańca zre­mi­so­wał z Zawadą 1:1. Mecz roz­strzy­gnęły dopiero rzuty karne, które lepiej strze­lały zawod­niczki gospo­da­rzy, które zwy­cię­żyły 2:1.
W kolej­nych meczach chłop­ców Zawada ule­gła szkole ze Żdanowa 0:3, a Kali­no­wice poko­nały Sita­niec 4:1. W ostat­niej grze tur­nieju, Gau­dium Zamość wygrało z  Zawadą 2:0, po bram­kach Oli DubasAgnieszki Iwan.
Tur­nieju zakoń­czyło wrę­cze­nie pucha­rów za zajęte miej­sca oraz wyróż­nień indy­wi­du­al­nych dla naj­lep­szych zawod­ni­ków. W kate­go­rii chłop­ców Kró­lem Strzel­ców został Mate­usz Sera­fin z Kali­no­wic – zdo­bywca pię­ciu goli. Nato­miast na naj­lep­szego bram­ka­rza zawo­dów wybrano Mak­sy­mi­lian Pęk ze szkoły w Żdano­wie.
Wśród dziew­cząt do wyło­nie­nia Króla Strzel­ców potrzebna była dogrywka, ponie­waż obie zawod­niczki Gau­dium miały na swoim kon­cie po tyle samo tra­fień. Osta­tecz­nie naj­sku­tecz­niej­szą „łowczy­nią bra­mek” tur­nieju została Ola Dubas, a naj­lep­szą bram­karką  Nata­lia Cisło z Sitańca.

Wyniki oraz galerię zdjęć można znaleźć pod - tym odnośnikiem.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość

Dział : Sport

Sitaniec

%PM, %30 %489 %2008 %12:%Sie
 
1. Położenie
 
Podstawowe informacje i położenie geograficzne : wieś, siedziba gminy w powiecie Zamość, województwo lubelskie.

2. Historia

Pierwsza wzmianką o wsi pochodzi z 1402 r., z aktu rozgraniczenia z Chomęciskami. Jej właścicielem był Wojciech "de Sythenec" Sitański, sędzia ziemski chełmski. Sitaniec (obecnie k. Zamościa) należał do większych wsi, o czym świadczyć może przekazanie przez Wojciecha synowi 20 łanów ziemi (ok. 320 ha). W 1434 r., z inicjatywy Wojciecha Sitańskiego, wzniesiono drewniany kościół. Sitańscy byli właścicielami wsi do 1583/84 r. Wówczas Stanisława i Marek Ściborowie - Sitańscy sprzedali swoje włości kanclerzowi Janowi Zamoyskiemu. W 1589 r. Zamoyski włączył Sitaniec do ordynacji i uczynił ośrodkiem rozległego klucza dóbr. W połowie XVII wieku wieś została zniszczona przez oblegające zamojską twierdzę wojska szwedzkie, w tym zniszczeniu uległ drewniany kościół, który odbudowano dopiero w latach 1698 -1699-Dawną świetność odzyskał Sitaniec w II połowie XVIII wieku. Tutaj, mieściła się parafia rzymskokatolicka, obejmująca wiele okolicznych wsi. W 1880 roku wyróżniano wieś główną, folwark i kolonię, założoną w latach 1785-1800, przez ordynata Andrzeja Zamoyskiego. Osadził on w kolonii 16 rodzin niemieckich. Kolejny spis z 1921 roku. informuje o 166 domach i 1147 mieszkańcach, w zdecydowanej większości Polakach, Żydów było 24, a Ukraińców 53. Przed I wojną światową działała w Sitańcu szkoła dla ludności prawosławnej. W latach 1907-12 na miejscu starego cmentarza wybudowano murowany kościół pod wezwaniem św. Bartłomieja. Cmentarz zaś przeniesiono 400 metrów w stronę Zamościa. Najgorsze czasy dla mieszkańców Sitańca to II wojna światowa. Podczas okupacji, w tzw. Lasku Sitanieckim, Niemcy dokonywali egzekucji mieszkańców okolicznych wiosek. Po wojnie, wzniesiono w tym miejscu pomnik "Ku pamięci pomordowanych w okresie okupacji 1941-1944". 6 grudnia 1942 r. Sitaniec został wysiedlony. Część mieszkańców ocalił Zygmunt Zipser, z pochodzenia Niemiec, właściciel fabryki mebli. Uratował on swoich pracowników wraz z rodzinami. Pozostałą ludność umieszczono w obozie przejściowym w Zamościu. Około 370 osób wywieziono do Oświęcimia. Wróciło stamtąd - według relacji - 6 osób. Dla uczczenia poległych i pomordowanych, po wojnie wmurowano w miejscowym kościele pamiątkową tablicę: "Żołnierzom AK, BCh, WiN z Sitańca i okolic, poległym w walkach z okupantem oraz zamordowanym przez UB i NKWD w latach 1939-1956". Miejscem oddawania hołdu jest również pomnik, poświęcony poległym strażakom z OSP w Sitańcu. W Sitańcu można zobaczyć rokokową dzwonnicę, domy mieszkalne z przełomu XIX i XX w., a na cmentarzu ciekawy grobowiec rodzinny Malczewskich oraz rzeźby nagrobne.

Tekst przygotowany został przez Tomasza Tchórzewskiego z Sitańca i opublikowany w "Tygodniku Zamojskim" w cyklu "Małe ojczyzny".

3. Godne polecenia - zabytki, imprezy, atrakcje

Sitaniec Sitaniec Sitaniec

 
- Kościół pw. św. Bartłomieja Ap., z lat: 1907-13 fund. przez Maurycego Zamoyskiego
- Dzwonnica murowana 1741 - 1742

4. Sitaniec w internecie

-
www.sitaniec.pl
- www.wajszczuk.v.pl/gniazda/polski/sitaniec.htm

5. Galeria zdjęć z Sitańca

-
Sitaniec - galeria zdjęć

6. Położenie Sitańca7. Źródła opisów i wykorzystane materiały


Zdjęcia wykorzystane w opisie miejscowości są własnością naszego serwisu, informacje odnośnie ich ewentualnego wykorzystania znajdą Państwo - tutaj.
Dział : Miejscowości

Reklama

Pogoda w Zamościu

Przewaga chmur

1°C

Zamość

Przewaga chmur

Wilgotność: 58%

Wiatr: 11.27 km/h

Google Translate

Bulgarian Croatian Czech English French German Hebrew Hungarian Italian Japanese Lithuanian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian

Strefa usług

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd