Festyn odbę­dzie się 29 lipca 2012 r., na boisku śródle­śnym w Mokrem. Roz­pocz­nie się o godzi­nie 14:00. Naj­pierw rodzinną publicz­ność będą bawili arty­ści z grupy Duo Fix w pro­gra­mie dla naj­młod­szych pt. „Przy­gody Pędzi­wia­tra”. O 15:30 nastąpi ofi­cjalne otwar­cie festynu oraz roz­strzy­gnię­cie kolej­nej edy­cji gmin­nego kon­kursu „Sołec­twa na wido­kówkę”.
Tego­roczna edy­cja kon­kursu została ogło­szona w maju br. Do 1 czerwca chętni wła­ści­ciele pose­sji, zagród wiej­skich i ogród­ków mogli zgła­szać swój udział w kon­kur­sie. Po tym ter­mi­nie jury odwie­dzało zgło­szone pose­sje i doko­ny­wało oceny w poszcze­gól­nych kate­go­riach: kate­go­ria I – Este­tyczne zago­spo­da­ro­wa­nie zagrody wiej­skiej, kate­go­ria II – Naj­pięk­niej­sza pose­sja, kate­go­ria III – Tra­dy­cyjny, wiej­ski ogró­dek. W tym roku do kon­kursu zgło­szono 34 obiekty. Ofi­cjalne ogło­sze­nie wyni­ków nastąpi wła­śnie pod­czas festynu „Dzień Susła”.

Tra­dy­cja orga­ni­za­cji kon­kursu w Gmi­nie Zamość sięga 2011 roku. Kon­kurs od 2006 roku jest formą kon­ty­nu­acji i roz­sze­rze­niem gmin­nego kon­kursu na „Naj­pięk­niej­szy Ogró­dek”, orga­ni­zo­wa­nego w latach 2001–2005.

O 15:50 z waka­cyj­nym kon­cer­tem wystąpi Mło­dzie­żowa Orkie­stra Dęta OSP Bia­ło­wola, a po niej do wspól­nej zabawy zaprosi Kapela Podwór­kowa „STAH”.

O 17:30 wyko­nawcy Came­rata Bel­fer i Trio Rodzinne Bada­cho­wie wystą­pią w pro­gra­mie „Głos mojej ziemi – pio­senki Ryszarda Badacha”.

Na wie­czór z zespo­łem „Gdzie dia­beł nie może …” zapra­szają trzy młode woka­listki. Zapew­niają wspa­niałą zabawę dla publicz­no­ści w każ­dym wieku. Zapre­zen­tują pro­gram pod nazwą „KOLOROWY”. Będzie skła­dał się od z trzech modu­łów arty­stycz­nych. Każda część utrzy­mana jest w innym nastroju (pierw­sza cygań­ska, druga fol­kowa, trze­cia roc­kowa). Dodat­kową atrak­cją występu jest prze­ista­cza­nie się woka­li­stek na sce­nie i spe­cjalne układy choreograficzne.

Festy­nowi będą towa­rzy­szyć też inne atrak­cje. Na boisku swój obóz histo­ryczny roz­bije Towa­rzy­stwo Sza­bli i Mie­cza, będzie można spo­tkać postać susła pereł­ko­wa­nego. Odbędą się kon­kursy m.in.: „Szu­ka­nie Susła”, „Hasło pro­mu­jące eko­lo­gię”, „Fraszka o przy­ro­dzie Gminy Zamość”, pla­styczne kon­kursy eko­lo­giczne dla dzieci.

Na dzieci będą cze­kać dmu­chane zamki i malo­wa­nie twa­rzy, na wszyst­kich sto­iska pro­mo­cyjne sto­wa­rzy­szeń dzia­ła­ją­cych na tere­nie Gminy Zamość i pokazy rękodzieła.

Tra­dy­cyj­nie pod­czas festynu Wójt Gminy Zamość Ryszard Gli­wiń­ski będzie przyj­mo­wał inte­re­san­tów we wszyst­kich gmin­nych spra­wach w godzi­nach od 16:00 do 18:00. Pan Wójt będzie ocze­ki­wał w domku pro­mo­cyj­nym Gminy Zamość.

O godzi­nie 20:00 nastąpi zakoń­cze­nie festynu.

Orga­ni­za­to­rami festynu są : Gmina Zamość  i sołec­two Mokre.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość


Termin : 10.12.2011 r. Miej­sce: trasa — tereny Gminy Zamość i Roz­to­cza, meta rajdu — Lip­sko Pole­sie.
Opis : Rajd pie­szy, w pro­gra­mie m.in. spo­tka­nie z Miko­ła­jem, kon­kursy i zabawy.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość


Szczegółowe informacje po - tym odnośnikiem.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość


Najlepsi szachiści

%PM, %07 %871 %2014 %20:%Mar

W dniu 1 marca br. w świetlicy wiejskiej sołectwa Skaraszów, odbyły się Mistrzostwa Gminy Zamość w Szachach pod Patronatem Wójta Gminy Zamość. Zawody, w których  udział wzięło 50 zawodników i zawodniczek,  przeprowadzone zostały systemem szwajcarskim, gdzie każdy z zawodników rozegrał siedem meczy w czasie 10 minut.
Wyniki gier w poszczególnych kategoriach wiekowych: dziewczęta klasa I-III: I miejsce – Kinga Szpinda, II miejsce -  Małgorzata Selech, III miejsce -  Weronika Jakubczyk; chłopcy klasa I-III: I miejsce – Kacper Gęśla, II miejsce – Gracjan Cybulski, III miejsce – Julian Malec, IV miejsce – Wiktor Kiełbiński, VI miejsce – Łukasz Kordulski; dziewczęta klasa IV-VI: I miejsce – Paulina Listopad, II miejsce – Wiktoria Pakuła; chłopcy klasa IV-VI: I miejsce – Sebastian Żarnowski, II miejsce – Mateusz Janowski, III miejsce – Jakub Klainrok, IV miejsce – Aron Pawlak, V miejsce – Adam Hamerski, VI miejsce – Sebastian Kawala; dziewczęta gimnazjum: I miejsce – Joanna Jarosz, II miejsce – Julia Pomarańska; chłopcy gimnazja: I miejsce Paweł Lewkowicz, II miejsce – Ton Ton Fu, III miejsce – Jan Siulkowski; seniorzy – I miejsce – Michał Łątkowski. Organizatorem zawodów ze środków budżetowych Gminy Zamość był Ośrodek Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość. Na kolejną edycję  Mistrzostw Gminy w Szachach zapraszamy ponownie do Skaraszowa 13 grudnia.

Krzysztof Czerwieniec

Więcej informacji pod - tym odnośnikiem.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość

Dział : Sport

Ter­min: 06.12.2011 r.
Miej­sce: Hala spor­towa w Pło­skiem.
Opis: Turniej halowej piłki nożnej dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych Gminy Zamość.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość

Dział : Sport

Ter­miny i miej­sca kolej­nych eta­pów :
– Jesienna Halówka, 29–30.10.2011 r., Hala Spor­towa w Sitańcu.
Opis : Tur­nieje pił­kar­skie dla trzech grup wie­ko­wych: rocz­nik 98, rocz­nik 95, senio­rzy (zawod­nicy od 17 roku życia).


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość

Dział : Sport

Ter­min: 12.11.2011 r.
Miej­sce: Hala spor­towa w Zawadzie.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość

 
Dział : Sport

X ter­min — 15.12.2012r., sala spor­towa przy ZS w Sitańcu

Pro­gram zawo­dów w każ­dym terminie9:30 — 9:50 — reje­stra­cja zawodników9:50 — 10:00 — spraw­dze­nie listy obecności10:00 — otwar­cie Mistrzostw, demon­stra­cja “Żywych Sza­chów” (jeżeli mistrzo­stwa odby­wają się na sali sportowej)ok. 13:30 — pod­su­mo­wa­nie Mistrzostw

II. ORGANIZATOR:
Orga­ni­za­to­rem mistrzostw jest Gmina Zamość przy współ­pracy Ośrodka Pro­mo­cji, Tury­styki i Sportu Gminy Zamość, Zespo­łów Szkół w: Pło­skiem, Żdano­wie, Wyso­kiem, Sitańcu, SP i Nie­pu­blicz­nego Gim­na­zjum w Zawa­dzie, Świe­tlicy środo­wi­sko­wej w Ska­ra­szo­wie, Rad Sołec­kich  i  Kół Gospo­dyń Wiej­skich Gminy Zamość.

III. UCZESTNICTWO:
W tur­nieju prawo startu mają miesz­kańcy Gminy Zamość w kategoriach: A) szkoły pod­sta­wowe klasy I-III (młodzicy)B) szkoły pod­sta­wowe klasy IVVI (junio­rzy młodsi)C) gim­na­zja­li­ści (juniorzy)D) doro­śli (senio­rzy)
Kla­sy­fi­ka­cja jest pro­wa­dzona oddziel­nie dla chłop­ców i dziewcząt.

IV. SYSTEM ROZGRYWEK  I CZAS GRY:
Sys­tem roz­gry­wek jest uza­leż­niony od ilo­ści zgło­szo­nych zawod­ni­ków w każ­dej kate­go­rii wiekowej.

V. NAGRODY:
Zwy­cięzcy  po zakoń­cze­niu cyklu tur­nie­jów (pod­su­mo­wa­nie na zakoń­cze­nie roku szkol­nego 2011/2012) otrzy­mają medale, puchary, dyplomy i upo­minki. A zwy­cięzcy poszcze­gól­nych mistrzostw otrzy­mują dyplomy w każ­dej kate­go­rii wiekowej.

VI. UWAGI:
A) Tur­niej zosta­nie prze­pro­wa­dzony zgod­nie z prze­pi­sami Pol­skiego Związku Sza­cho­wego.
B) W trak­cie Mistrzostw odby­wają się pokazy dla publicz­no­ści „Żywe Sza­chy”.
C) Zawod­nicy przy­jeż­dżają na koszt wła­sny.
D) Orga­ni­za­tor nie ubez­pie­cza zawod­ni­ków na czas zawo­dów.
E) Orga­ni­za­tor nie odpo­wiada za rze­czy pozo­sta­wione lub zagu­bione w szat­niach i miej­scu roz­gry­wek.
F) Orga­ni­za­tor zastrzega sobie zmiany i inter­pre­ta­cje regu­la­minu.
G) Zor­ga­ni­zo­wane grupy zawod­ni­ków (mini­mum 15 zawod­ni­ków), posia­da­jące opie­kuna mogą zgła­szać zapotrze-bowanie na  środek trans­portu naj­póź­niej na 7 dni przed zapla­no­wa­nym ter­mi­nem mistrzostw. Wnio­ski będą roz­pa­try­wane przez orga­ni­za­tora z uwzględ­nie­niem jego moż­li­wo­ści organizacyjnych.

Każdy zawod­nik musi posia­dać:
– Zgodę rodzi­ców (doty­czy nie­peł­no­let­nich)
– Doku­ment stwier­dza­jący toż­sa­mość
– Buty spor­towe na zmianę


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość

Dział : Sport

Regu­la­min mistrzostw :

I. TERMINMIEJSCE :

 • I  ter­min — 01.02.2012 r., świe­tlica wiej­ska w Skaraszowie
 • II ter­min — 06.02.2012 r., świe­tlica wiej­ska w Mokrem
 • III ter­min — 09.02.2012r., świe­tlica wiej­ska w Płoskiem
 • IV ter­min — 10.03.2012r., sala spor­towa przy SP w Zawadzie
 • V ter­min — 28.04.2012r., sala spor­towa przy ZS w Sitańcu
 • VI ter­min — 01.06.2012r., sala spor­towa przy ZS  w Żdanowie
 • VII ter­min –29.09.2012r., sala spor­towa przy ZS w Płoskiem
 • VIII ter­min — 20.10.2012r., sala spor­towa przy SP  w Zawadzie
 • IX ter­min — 03.11.2012r., sala spor­towa przy ZS w Wysokiem
 • X ter­min — 15.12.2012r., sala spor­towa przy ZS w Sitańcu

Pro­gram zawo­dów w każ­dym terminie9:30 — 9:50 — reje­stra­cja zawodników9:50 — 10:00 — spraw­dze­nie listy obecności10:00 — otwar­cie Mistrzostw, demon­stra­cja “Żywych Sza­chów” (jeżeli mistrzo­stwa odby­wają się na sali sportowej)ok. 13:30 — pod­su­mo­wa­nie Mistrzostw

II. ORGANIZATOR:
Orga­ni­za­to­rem mistrzostw jest Gmina Zamość przy współ­pracy Ośrodka Pro­mo­cji, Tury­styki i Sportu Gminy Zamość, Zespo­łów Szkół w: Pło­skiem, Żdano­wie, Wyso­kiem, Sitańcu, SP i Niepu-blicznego Gim­na­zjum w Zawa­dzie, Świe­tlicy środo­wi­sko­wej w Ska­ra­szo­wie, Rad Sołec­kich  i  Kół Gospo­dyń Wiej­skich Gminy Zamość.

III. UCZESTNICTWO:
W tur­nieju prawo startu mają miesz­kańcy Gminy Zamość w kategoriach: A) szkoły pod­sta­wowe klasy I-III (młodzicy)B) szkoły pod­sta­wowe klasy IVVI (junio­rzy młodsi)C) gim­na­zja­li­ści (juniorzy)D) doro­śli (senio­rzy)
Kla­sy­fi­ka­cja jest pro­wa­dzona oddziel­nie dla chłop­ców i dziewcząt.

IV. SYSTEM ROZGRYWEK  I CZAS GRY:
Sys­tem roz­gry­wek jest uza­leż­niony od ilo­ści zgło­szo­nych zawod­ni­ków w każ­dej kate­go­rii wiekowej.

V. NAGRODY:
Zwy­cięzcy  po zakoń­cze­niu cyklu tur­nie­jów (pod­su­mo­wa­nie na zakoń­cze­nie roku szkol­nego 2011/2012) otrzy­mają medale, puchary, dyplomy i upo­minki. A zwy­cięzcy poszcze­gól­nych mistrzostw otrzy­mują dyplomy w każ­dej kate­go­rii wiekowej.

VI. UWAGI:
A) Tur­niej zosta­nie prze­pro­wa­dzony zgod­nie z prze­pi­sami Pol­skiego Związku Sza­cho­wego.
B) W trak­cie Mistrzostw odby­wają się pokazy dla publicz­no­ści „Żywe Sza­chy”.
C) Zawod­nicy przy­jeż­dżają na koszt wła­sny.
D) Orga­ni­za­tor nie ubez­pie­cza zawod­ni­ków na czas zawo­dów.
E) Orga­ni­za­tor nie odpo­wiada za rze­czy pozo­sta­wione lub zagu­bione w szat­niach i miej­scu roz­gry­wek.
F) Orga­ni­za­tor zastrzega sobie zmiany i inter­pre­ta­cje regu­la­minu.
G) Zor­ga­ni­zo­wane grupy zawod­ni­ków (mini­mum 15 zawod­ni­ków), posia­da­jące opie­kuna mogą zgła­szać zapotrze-bowanie na  środek trans­portu naj­póź­niej na 7 dni przed zapla­no­wa­nym ter­mi­nem mistrzostw. Wnio­ski będą roz­pa­try­wane przez orga­ni­za­tora z uwzględ­nie­niem jego moż­li­wo­ści organizacyjnych.

Każdy zawod­nik musi posia­dać:
– Zgodę rodzi­ców (doty­czy nie­peł­no­let­nich)
– Doku­ment stwier­dza­jący toż­sa­mość
– Buty spor­towe na zmianę


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość

Dział : Sport

Mistrzo­stwa Gminy Zamość w Szachach

%AM, %09 %411 %2011 %10:%Paź

Naj­bliż­sze Mistrzo­stwa Gminy Zamość w Sza­chach odbędą się 22 paź­dzier­nika 2011 roku na sali spor­to­wej przy Zespole Szkół w Sitańcu oraz 29 paź­dzier­nika na sali spor­to­wej przy obiek­tach szkol­nych w Zawa­dzie. Patro­nat nad zawo­dami objął Wójt Gminy Zamość.

W tur­nieju mogą wziąć udział miesz­kańcy Gminy Zamość w kate­go­riach:
a) Szkoły pod­sta­wowe klasy I-III (mło­dzicy)
b) Szkoły pod­sta­wowe klasy IV-VI (junio­rzy młodsi)
c) Gim­na­zja (junio­rzy)
d) Doro­śli (seniorzy)Klasyfikacja jest pro­wa­dzona oddziel­nie dla chłop­ców i dziewcząt.

Pro­gram turniejów:

 • godz. 9.30 – 9.50 – reje­stra­cja uczestników
 • godz. 9.50 –10.00 – spraw­dze­nie listy obecności
 • godz. 10.00 – otwar­cie Mistrzostw, demon­stra­cja „Żywych Szachów”
 • godz. 13.30 – pod­su­mo­wa­nie Mistrzostw.

Orga­ni­za­to­rem Mistrzostw jest Gmina Zamość przy współ­pracy Ośrodka Pro­mo­cji, Tury­styki i Sportu Gminy Zamość oraz szkół Gminy Zamość, w któ­rych odby­wają się turnieje.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość

Dział : Sport

Strona 1 z 2

Reklama

Pogoda w Zamościu

Przewaga chmur

1°C

Zamość

Przewaga chmur

Wilgotność: 58%

Wiatr: 11.27 km/h

Google Translate

Bulgarian Croatian Czech English French German Hebrew Hungarian Italian Japanese Lithuanian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian

Strefa usług

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd