Źródło informacji i wykorzystane materiały - miasto.hrubieszow.pl - Urząd Miasta Hrubieszów

Dział : Edukacja

Dyrek­cja Roz­to­czań­skiego Parku Naro­do­wego ser­decz­nie zapra­sza na „Dzień Otwarty w Roz­to­czań­skim Parku Naro­do­wym”. Impreza odbę­dzie się w dniu 12 sierp­nia (pią­tek), w godzi­nach 10.00−17.00 na tere­nie Ośrodka Edu­ka­cyjno –Muze­al­nego RPN, ul. Pla­żowa 3, w Zwie­rzyńcu.
Dni otwarte to impreza edu­ka­cyjna o  cha­rak­te­rze festynu dla mło­dzieży szkol­nej, tury­stów, spo­łecz­no­ści lokal­nej, kwa­te­ro­daw­ców, prze­wod­ni­ków tury­stycz­nych, wszyst­kich przy­ja­ciół i sym­pa­ty­ków RPN. Celem imprezy jest przed­sta­wie­nie walo­rów przy­rod­ni­czych i kul­tu­ro­wych Roz­to­czań­skiego Parku Naro­do­wego, zasad jego funk­cjo­no­wa­nia oraz pro­mo­cja Roz­to­cza jako dosko­na­łego miej­sca wypo­czynku dla turystów.

W pro­gra­mie:

10.00 — ofi­cjalne roz­po­czę­cie Dnia otwar­tego Roz­to­czań­skiego Parku Narodowego

10.00−17.00 — Gry i zabawy, pokazy przy­rod­ni­cze, cie­kawe pre­zen­ta­cje, kon­kurs wie­dzy o RPN i innych par­kach naro­do­wych w Pol­sce, pre­zen­ta­cje pro­duk­tów regio­nal­nych, infor­ma­cja tury­styczna, spo­tka­nie z pra­cow­ni­kiem RPN

11.00 — 13.00 — Przy­roda jaka znam — warsz­taty poetyc­kie, roz­strzy­gnię­cie IV edy­cji kon­kursu poetyc­kiego, wrę­cze­nie nagród, otwar­cie wystawy pokonkursowej

12.00 — 14.00 — Akcja Za bate­rie — sadzonka — za co naj­mniej 15 zuży­tych bate­rii sadzonka krzewu,

12.00 — 14.00 — Konik pol­ski w sio­dle — prze­jazdy dla dzieci

12.00 — 16.00 — Prze­jazdy bre­kiem dla uczest­ni­ków kon­kur­sów, spo­tka­nia poetyc­kiego, oraz lau­re­atów IV kon­kursu fotograficznego

13.00 — 14.00 — Roz­to­czań­ska Konna Straż Ochrony Przy­rody — pre­zen­ta­cja jazdy kon­nej oraz histo­rii dzia­łal­no­ści stowarzyszenia

14.00 — 15.00 — Roz­to­cze w obiek­ty­wie — roz­strzy­gnię­cie IV edy­cji kon­kursu foto­gra­ficz­nego, wrę­cze­nie nagród i wyróż­nień , otwar­cie wystawy pokonkursowej

Jed­no­cze­śnie w dniu 12 sierp­nia 2011r. ofe­ru­jemy bez­płatny wstęp do Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Roz­to­czań­skiego Parku Naro­do­wego, do Izby Leśnej na Flo­riance, na ścieżkę poznaw­czą na Bukową Górę, na trasę rowe­rową Ryba­kówka — Flo­rianka — Górecko Stare.

Impreza edu­ka­cyjna  finan­so­wana ze środ­ków Naro­do­wego Fun­du­szu Ochrony Środo­wi­ska i Gospo­darki Wod­nej w Warszawie.

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie inter­ne­to­wej www.roztoczanskipn.pl, a także pod nume­rem tele­fonu 84 6872286 wew. 360.

Plakat imprezy można obejrzeć pod - tym odnośnikiem.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość

Dział : Turystyka

Dzień otwarty zamojskiego ZOO

%PM, %19 %849 %2012 %21:%Kwi

W poniedziałek 23 kwietnia 2012 r. odbędzie się oficjalne otwarcie wyremontowanego, przebudowanego i unowocześnionego Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Milera w Zamościu. Będzie to jednocześnie Dzień Otwarty ZOO, w którym zwiedzanie atrakcji przyrodniczych będzie bezpłatne.

Udział w uroczystości zapowiedzieli m.in. posłowie do Sejmu RP i Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele administracji rządowej, Służby Celnej, policji, administracji samorządowej, innych ogrodów zoologicznych oraz zamojskich uczelni. W organizację uroczystości włączyła się Służba Celna, która w tym dniu zaprezentuje gablotę informacyjną „Służba Celna chroni ginące gatunki zwierząt” oraz ekspozycję z przedmiotami wykonanymi z ginących gatunków.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - zoo.zamosc.pl  - ZOO Zamość


Reklama

Pogoda w Zamościu

Przewaga chmur

1°C

Zamość

Przewaga chmur

Wilgotność: 58%

Wiatr: 11.27 km/h

Google Translate

Bulgarian Croatian Czech English French German Hebrew Hungarian Italian Japanese Lithuanian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian

Strefa usług

Our website is protected by DMC Firewall!