Źródło informacji i wykorzystane materiały - miasto.hrubieszow.pl - Urząd Miasta Hrubieszów

Dział : Edukacja

Dyrek­cja Roz­to­czań­skiego Parku Naro­do­wego ser­decz­nie zapra­sza na „Dzień Otwarty w Roz­to­czań­skim Parku Naro­do­wym”. Impreza odbę­dzie się w dniu 12 sierp­nia (pią­tek), w godzi­nach 10.00−17.00 na tere­nie Ośrodka Edu­ka­cyjno –Muze­al­nego RPN, ul. Pla­żowa 3, w Zwie­rzyńcu.
Dni otwarte to impreza edu­ka­cyjna o  cha­rak­te­rze festynu dla mło­dzieży szkol­nej, tury­stów, spo­łecz­no­ści lokal­nej, kwa­te­ro­daw­ców, prze­wod­ni­ków tury­stycz­nych, wszyst­kich przy­ja­ciół i sym­pa­ty­ków RPN. Celem imprezy jest przed­sta­wie­nie walo­rów przy­rod­ni­czych i kul­tu­ro­wych Roz­to­czań­skiego Parku Naro­do­wego, zasad jego funk­cjo­no­wa­nia oraz pro­mo­cja Roz­to­cza jako dosko­na­łego miej­sca wypo­czynku dla turystów.

W pro­gra­mie:

10.00 — ofi­cjalne roz­po­czę­cie Dnia otwar­tego Roz­to­czań­skiego Parku Narodowego

10.00−17.00 — Gry i zabawy, pokazy przy­rod­ni­cze, cie­kawe pre­zen­ta­cje, kon­kurs wie­dzy o RPN i innych par­kach naro­do­wych w Pol­sce, pre­zen­ta­cje pro­duk­tów regio­nal­nych, infor­ma­cja tury­styczna, spo­tka­nie z pra­cow­ni­kiem RPN

11.00 — 13.00 — Przy­roda jaka znam — warsz­taty poetyc­kie, roz­strzy­gnię­cie IV edy­cji kon­kursu poetyc­kiego, wrę­cze­nie nagród, otwar­cie wystawy pokonkursowej

12.00 — 14.00 — Akcja Za bate­rie — sadzonka — za co naj­mniej 15 zuży­tych bate­rii sadzonka krzewu,

12.00 — 14.00 — Konik pol­ski w sio­dle — prze­jazdy dla dzieci

12.00 — 16.00 — Prze­jazdy bre­kiem dla uczest­ni­ków kon­kur­sów, spo­tka­nia poetyc­kiego, oraz lau­re­atów IV kon­kursu fotograficznego

13.00 — 14.00 — Roz­to­czań­ska Konna Straż Ochrony Przy­rody — pre­zen­ta­cja jazdy kon­nej oraz histo­rii dzia­łal­no­ści stowarzyszenia

14.00 — 15.00 — Roz­to­cze w obiek­ty­wie — roz­strzy­gnię­cie IV edy­cji kon­kursu foto­gra­ficz­nego, wrę­cze­nie nagród i wyróż­nień , otwar­cie wystawy pokonkursowej

Jed­no­cze­śnie w dniu 12 sierp­nia 2011r. ofe­ru­jemy bez­płatny wstęp do Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Roz­to­czań­skiego Parku Naro­do­wego, do Izby Leśnej na Flo­riance, na ścieżkę poznaw­czą na Bukową Górę, na trasę rowe­rową Ryba­kówka — Flo­rianka — Górecko Stare.

Impreza edu­ka­cyjna  finan­so­wana ze środ­ków Naro­do­wego Fun­du­szu Ochrony Środo­wi­ska i Gospo­darki Wod­nej w Warszawie.

Wię­cej infor­ma­cji na stro­nie inter­ne­to­wej www.roztoczanskipn.pl, a także pod nume­rem tele­fonu 84 6872286 wew. 360.

Plakat imprezy można obejrzeć pod - tym odnośnikiem.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość

Dział : Turystyka

Dzień otwarty zamojskiego ZOO

czwartek, 19 kwiecień 2012 21:23

W poniedziałek 23 kwietnia 2012 r. odbędzie się oficjalne otwarcie wyremontowanego, przebudowanego i unowocześnionego Ogrodu Zoologicznego im. Stefana Milera w Zamościu. Będzie to jednocześnie Dzień Otwarty ZOO, w którym zwiedzanie atrakcji przyrodniczych będzie bezpłatne.

Udział w uroczystości zapowiedzieli m.in. posłowie do Sejmu RP i Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele administracji rządowej, Służby Celnej, policji, administracji samorządowej, innych ogrodów zoologicznych oraz zamojskich uczelni. W organizację uroczystości włączyła się Służba Celna, która w tym dniu zaprezentuje gablotę informacyjną „Służba Celna chroni ginące gatunki zwierząt” oraz ekspozycję z przedmiotami wykonanymi z ginących gatunków.


Źródło informacji i wykorzystane materiały - zoo.zamosc.pl  - ZOO Zamość


Reklama

Pogoda w Zamościu

Zamość

Google Translate

Bulgarian Croatian Czech English French German Hebrew Hungarian Italian Japanese Lithuanian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian

Strefa usług

Our website is protected by DMC Firewall!