I Kier­masz Kwia­tów i Krze­wów w Sitnie

niedziela, 22 kwiecień 2012 08:32

Lubel­ski Ośro­dek Doradz­twa Rol­ni­czego w Koń­sko­woli, przy współ­pracy z Ośrod­kiem Szkoleniowo-Wystawienniczym w Sit­nie, wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom pro­du­cen­tów roślin i krze­wów ozdob­nych, orga­ni­zuje I Kier­masz Kwia­tów i Krze­wów, który odbę­dzie się w dniu 29 kwiet­nia br. (nie­dziela) w godzi­nach 10.00 – 16.00 na tere­nach wysta­wo­wych w Sit­nie. Udział w impre­zie jest bez­płatny. Ze swej strony Ośro­dek Szkoleniowo-Wystawienniczy w Sit­nie ofe­ruje:
– miej­sca wysta­wowe na otwar­tej prze­strzeni i w wia­cie,
– roz­pro­pa­go­wa­nie imprezy w terenie.

Pro­simy o zgło­sze­nia tele­fo­niczne z okre­śle­niem zama­wia­nej powierzchni wysta­wo­wej pod­czas Kier­ma­szu do dnia 14 kwiet­nia br. (sobota) na nastę­pu­jące numery tele­fo­nów: 605 833 163 – Anna Bro­da­czew­ska, 695 401 481 – Mał­go­rzata Tur, lub na adres mail: info.odrsitno@poczta.fm

W impre­zie wezmą udział pro­du­cenci kwia­tów, roślin ozdob­nych i krze­wów z terenu całego kraju, ofe­ru­jąc bogaty asor­ty­ment i nowości.

Jest to pierw­sza tego typu impreza orga­ni­zo­wana przez Ośro­dek w Sit­nie, zatem ser­decz­nie zapra­szamy do współpracy !


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość


Reklama

Pogoda w Zamościu

Przewaga chmur

1°C

Zamość

Przewaga chmur

Wilgotność: 58%

Wiatr: 11.27 km/h

Google Translate

Bulgarian Croatian Czech English French German Hebrew Hungarian Italian Japanese Lithuanian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian

Strefa usług

DMC Firewall is a Joomla Security extension!