I Kier­masz Kwia­tów i Krze­wów w Sitnie

Dział : Biznes, Finanse, Gospodarka Dodane przez -   22 kwiecień 2012 wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę
I Kier­masz Kwia­tów i Krze­wów w Sitnie I Kier­masz Kwia­tów i Krze­wów w Sitnie

Lubel­ski Ośro­dek Doradz­twa Rol­ni­czego w Koń­sko­woli, przy współ­pracy z Ośrod­kiem Szkoleniowo-Wystawienniczym w Sit­nie, wycho­dząc naprze­ciw ocze­ki­wa­niom pro­du­cen­tów roślin i krze­wów ozdob­nych, orga­ni­zuje I Kier­masz Kwia­tów i Krze­wów, który odbę­dzie się w dniu 29 kwiet­nia br. (nie­dziela) w godzi­nach 10.00 – 16.00 na tere­nach wysta­wo­wych w Sit­nie. Udział w impre­zie jest bez­płatny. Ze swej strony Ośro­dek Szkoleniowo-Wystawienniczy w Sit­nie ofe­ruje:
– miej­sca wysta­wowe na otwar­tej prze­strzeni i w wia­cie,
– roz­pro­pa­go­wa­nie imprezy w terenie.

Pro­simy o zgło­sze­nia tele­fo­niczne z okre­śle­niem zama­wia­nej powierzchni wysta­wo­wej pod­czas Kier­ma­szu do dnia 14 kwiet­nia br. (sobota) na nastę­pu­jące numery tele­fo­nów: 605 833 163 – Anna Bro­da­czew­ska, 695 401 481 – Mał­go­rzata Tur, lub na adres mail: info.odrsitno@poczta.fm

W impre­zie wezmą udział pro­du­cenci kwia­tów, roślin ozdob­nych i krze­wów z terenu całego kraju, ofe­ru­jąc bogaty asor­ty­ment i nowości.

Jest to pierw­sza tego typu impreza orga­ni­zo­wana przez Ośro­dek w Sit­nie, zatem ser­decz­nie zapra­szamy do współpracy !


Źródło informacji i wykorzystane materiały - gminazamosc.pl - Gmina Zamość

Czytany 2434 razy

Reklama

Pogoda w Zamościu

Przewaga chmur

1°C

Zamość

Przewaga chmur

Wilgotność: 58%

Wiatr: 11.27 km/h

Google Translate

Bulgarian Croatian Czech English French German Hebrew Hungarian Italian Japanese Lithuanian Portuguese Romanian Russian Slovak Spanish Swedish Ukrainian

Strefa usług

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd